^Powrót
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasz Ojciec Edmund

                  images

Bł. Edmund na dziś

Z Muszyńskim stolarzem obliczyłem robotę do obu domków instytutowych. Podzieliłem się z nim moim obiadem, przy którym mnię zastał, bo nie pojmuję jak można w gościnności robić wyłączenia. Jeżeli jednych spraszamy na obiady, to tych, których Bóg nadarzy, przede wszystkim ugościć winniśmy.

 

Pracowite Aniołki

IMG 20181016 WA0015

Kwiatki Bożej Matki

Krówki Edmundówki

krowki

Edmundowe Promyczki

 

Różaniec do Nieba

  Maryjo Tobie ten Różaniec

    przyjmij go jako modlitwę

        naszych małych serc.

 

           ZOBACZ FILM -

      Nasz Różaniec do nieba.

Statut Ochronki

Statut

STATUT

Katolickiego Przedszkola Niepublicznego   im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. w Chróścicach

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. w Chróścicach.
 2. Przedszkole ma swoją siedzibę w Chróścicach przy ul. Dąbrowa 8 w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia.
 3. Nazwa Przedszkola używana może być na pieczęciach w brzmieniu skróconym: Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w jej aktach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. W Przedszkolu realizowany jest program wybrany z zestawu programów dopuszczonych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi i ewangelicznymi, z zapewnieniem każdemu dziecku szacunku i respektowania jego tożsamości.
 3. Pozostając wierne wskazaniom i zaleceniom Założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego pracą wychowawczą obejmujemy wszystkie dzieci, ale równocześnie zwracamy szczególną uwagę i otaczamy opieką dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty naturalne i społeczne, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane oraz ubogie.
 4. W Przedszkolu realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 3

 1. Główne cele Przedszkola to:
  1. wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
  2. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w Przedszkolu od momentu przyprowadzenia do placówki i przekazania nauczycielowi do czasu
  3. przygotowanie dziecka we współpracy z rodzicami do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  4. wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka.
 1. Zadania Przedszkola :
  1. rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
  2. tworzyć optymalne warunki uczenia się/nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa;
  3. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
  4. rozwijać wrażliwość moralną, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania;
  5. rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
  6. kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka;
  7. rozwijać wrażliwość estetyczną, tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;
  8. dbać o rozwój fizyczny i promowania postaw prozdrowotnych.
  9. wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole oraz rzetelnie i obiektywnie informować rodziców o postępach, trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, mocnych stronach, zdolnościach i zainteresowaniach.

§ 4

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków lokalowych, materialnych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
 2. Zapewnia zdrowe żywienie oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w Przedszkolu.
 3. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w toku bieżącej pracy oraz w formie zajęć specjalistycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych.
 4. Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom polegającą                      na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

Opieka nad dziećmi

§ 5

 1. W czasie zajęć prowadzonych w Przedszkolu opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczycielka, która prowadzi zajęcia w oddziale.       
 2. W czasie zajęć prowadzonych poza budynkiem Przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka, której powierzona została grupa dzieci.
 3. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę pełnoletnią.

Organy Przedszkola

§ 6

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Leśnicy 47-150, ul. Klasztorna 2, posiadające osobowość prawną na mocy art. 13 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 17. 05. 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).
 2. Prawo nadania statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień oraz zmiany organizacji pracy Przedszkola należy do Zgromadzenia.
 3. Organami Przedszkola są:
  - Dyrektor
  - Rada pedagogiczna
 4. W Przedszkolu może działać Rada Rodziców.

§ 7

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz - dyrektor, ustanawiany i odwoływany przez Zgromadzenie, przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
  1. sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi, zgodnie z dalszymi postanowieniami statutu, dotyczącymi nauczycieli oraz stwarza wychowankom warunki do harmonijnego i pełnego rozwoju osobowego (psychicznego, emocjonalnego, fizycznego, duchowego, umysłowego);
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3. jest odpowiedzialny wobec podmiotu pedagogicznego oraz organu nadzoru pedagogicznego, także – odpowiednio - wobec jednostki samorządu gminnego, jako organu dotującego, za zgodne ze statutem prowadzenie działalności przedszkola;
  4. dysponuje, pod nadzorem podmiotu prowadzącego, całym budżetem Przedszkola oraz - pod kontrolą organu dotującego - dotacją przekazywaną zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. zatrudnia pracowników i jest ich zwierzchnikiem, zgodnie z regulaminem pracy i wynagrodzenia w Przedszkolu;
  6. wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawnych, dotyczących Przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne nie będące JST ze statutu i regulaminów.

ROZDZIAŁ IV

Rodzice

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o swój regulamin, który jest załącznikiem do statutu.

§ 9

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy Przedszkola i planów okresowych w oddziale;
  2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
  3. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny - opinii na temat pracy Przedszkola;
  4. współdziałania z dyrektorem w zakresie organizowania zajęć dodatkowych.
 1. W Przedszkolu mogą być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych terminach - w celu informacji, pedagogizacji, formacji oraz w innych sprawach związanych z wychowaniem dzieci.

§ 10

 1. Wychowanie i nauczanie oraz opieka w oddziałach przedszkolnych są bezpłatne w zakresie podstawy programowej.
 2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Organ Prowadzący.
 3. Rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej, tj. powyżej 5 godzin. Opłata ta może być przeznaczona na remonty, utrzymanie lokali przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz na inne wydatki, nie związane z nauczaniem i wychowaniem.
 4. Rodzice, w umowie zawartej z dyrektorem reprezentującym Przedszkole, deklarują ilość godzin ponad podstawę programową, w czasie których dziecko będzie przebywało w przedszkolu.
 5. Rodzice ponoszą odpłatność na zakup żywności służącej do przygotowania trzech posiłków dla dzieci :
  - śniadania
  - obiadu
  - podwieczorku.
 6. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową zdeklarowanych w umowie.
 7. Przy ustaleniu odpłatności, o której mowa powyżej, dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 8. Rodzice zobowiązani są do :
  - uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu do 10-go każdego miesiąca,
  - przestrzegania niniejszego statutu
  - przekazywania informacji o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

§ 11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 12

1. Podstawę organizacji pracy Przedszkola stanowią:

1) arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora;
2) miesięczne plany pracy Przedszkola;
3) ramowy rozkład dnia.

§ 13

 1. 1. Plan pracy Przedszkola określa w szczególności podstawowe założenia pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej oparte na koncepcji wychowawczej bł. E. Bojanowskiego.
 2. 2. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy miesięczny plan pracy w oddziale uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci.
 3. 3. Ramowy rozkład dnia musi uwzględniać zalecane warunki określone w podstawieprogramowej wychowania przedszkolnego (w rozliczeniu tygodniowym):
  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

§ 14

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie dopuszczonego przez dyrektora Przedszkola programu wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć dydaktycznych w Przedszkolu trwa:
  1. dla 3 - latków - 15 min.;
  2. dla 4 - 6 latków – 30 min.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz do ich potrzeb.
 4. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami.
 5. W razie wypadku dziecka postępuje się zgodnie z procedurą postępowania w sytuacji wypadku.

§ 15

 

 1. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 9,5 godziny ( od 6.30 do 16.00). W ciągu tygodnia Przedszkole pracuje przez 5 dni.
 2. Przedszkole pracuje przez cały rok szkolny.
 3. Obowiązują następujące przerwy w pracy Przedszkola:
  1. w dni wolne od pracy na mocy prawa państwowego,
  2. 8 i 24 grudnia,
  3. miesiąc wakacji,
  4. jeden tydzień w czasie ferii zimowych w uzgodnieniu z rodzicami.
 4. Dyrektor w szczególnych wypadkach ma prawo zmienić czas pracy Przedszkola po uprzednim zawiadomieniu rodziców.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Nauczyciele i inni Pracownicy Przedszkola

 

§ 16

 1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z potrzebami, wynikającymi z zadań statutowych Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Każdy zatrudniony pracownik Przedszkola jest zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z etyką chrześcijańską i przepisami prawa.
 4. Każdemu pracownikowi Przedszkola powierza się określony zakres obowiązków.Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Przedszkola zamieszczone są w teczkach ich akt osobowych.
 5. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie Przedszkola i obowiązek ich przestrzegania.
 6. Najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników jest troska o dobro dziecka, jego bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz przestrzeganie praw dziecka.

 

§ 17

 1. Zasady etyki zawodowej oraz obowiązki nauczyciela określa ustawa „Karta  Nauczycielai wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć              do podnoszenia swoich kompetencji.
 3. W Przedszkolu mogą być zatrudniani specjaliści: logopeda, psycholog, nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną.
 4. W sposób szczególny nauczyciel:
  1. prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu programami nauczania, w oparciu o wartości chrześcijańskie.
  2. odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
  3. odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków;
  4. tworzy warunki wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności dzieci;
  5. wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga mu w dostrzegani problemów, rozwiązywaniu ich: uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywania wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach ich aktywności;
  6. tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz środowisku;
  7. pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości - dobro, prawda, wiara, miłość, piękno, przyjaźń;
  8. Prowadzi dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Prowadzi dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  10. Współdziała z rodzicami w celu wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka, poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka, ustalania ewentualnych form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka.
  11. Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i je dokumentuje.
  12. Wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Wychowankowie

§ 18

 1. Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego oraz zgodnie z wytycznymi Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Każde dziecko ma prawo do:
  1. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
  2.  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
  4. wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i do wychowania religijnego, z zachowaniem szacunku dla dzieci z rodzin o innym systemie wychowawczym.

Zasady rekrutacji do Przedszkola

§ 19

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności według kryterium kolejności zgłoszeń.
 3. Od 1 do 30 marca każdego roku Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola, które są równoważne karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
 4. Jeżeli w tym samym czasie do Przedszkola zostanie zgłoszona liczba dzieci przekraczająca ustalony limit dzieci do danego oddziału stosuje się dodatkowe kryteria wg zasady bł. E. Bojanowskiego – wielodzietności, uczęszczania do Przedszkola starszego rodzeństwa, sytuację rodzinną dziecka.
 5. Ostateczną decyzję przy przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor Przedszkola.

§ 20

 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków jeżeli:
  1. rodzice/prawni opiekunowie systematycznie i bez uzasadnienia uchylają się od obowiązku uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
  2. stan zdrowia dziecka nie pozwala na prawidłowy jego rozwój w warunkach, jakie panują w Przedszkolu lub zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu innych dzieci.
  3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
  4. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Organu Prowadzącego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Środki na działalność Przedszkola pochodzą:
  1. z opłat ponoszonych przez rodziców;
  2. dotacji z budżetu gminy.
 3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zgromadzenie jako Organ Prowadzący.
 4. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Traci moc statut zatwierdzony przez Organ Prowadzący z 24. 08. 2004 r.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.                                                                                                

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

 

Dla dzieci

                logo2

                pedzle3

                chmurka1

Dla rodziców

                  DEON.pl   

                  goscniedzielnylogo  

                  ekai tonalne

                  biedronka

     

Nagraliśmy płytę !!!

   zdj

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
ul. Dąbrowa 8, 46-080 Chróścice
tel. 77 469 56 45