^Powrót
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasz Ojciec Edmund

unnamed

                  

Bł. Edmund na dziś

03

 

Pracowite Aniołki

Kwiatki Bożej Matki

Edmundowe Serduszka

 

 

Pracowite Pszczółki

Różaniec do Nieba

  Maryjo Tobie ten Różaniec

    przyjmij go jako modlitwę

        naszych małych serc.

 

           ZOBACZ FILM -

      Nasz Różaniec do nieba.

Statut Ochronki

Statut

STATUT
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego  
 im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP   w Chróścicach
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna 
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694). 
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356). 
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147). 
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 1
Przepisy wprowadzające
(art.102 ust. 1 pkt. 1 i 2)
 
     §1
1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP  w Chróścicach. Przedszkole ma swoją siedzibę w Chróścicach przy ul. Dąbrowa 8 w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia. Nazwa Przedszkola używana może być na pieczęciach w brzmieniu skróconym: Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Leśnicy 47-150, ul. Klasztorna 2, posiadające osobowość prawną na mocy art. 13 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 17. 05. 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania
(art. 102 ust. 1 pkt. 3 i 4):
 
     §2
Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
    1.  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
    2.  Program wychowania przedszkolnego realizowany jest zgodnie z zasadami 
i wartościami chrześcijańskimi i ewangelicznymi,  z zapewnieniem każdemu dziecku szacunku i respektowania jego tożsamości.
    3.  Pozostając wierne wskazaniom i zaleceniom Założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego pracą wychowawczą obejmujemy wszystkie dzieci, ale równocześnie 
                                                                                                                                                                                                                            
       zwracamy szczególną uwagę i otaczamy opieką dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty naturalne i społeczne, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, dzieci w jakikolwiek sposób zaniedbane oraz ubogie.
    4.  Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
    5.  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 
 
    6.  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
    7.  Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
    8.  Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
    9.  Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
    10.  Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
    11.  Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
    12.  Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 
                                                                                          §3
Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:
 
    1.  Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
    2.  Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
    3.   Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej
    4.   Rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;
    5.   Prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego.
 
 
§4
Organizacja wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizacja zajęć rewalidacyjnych
 
    1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
1. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym specjalistyczną pomoc psychologiczno –    pedagogiczną w zależności od potrzeb:  terapeutyczną, dietetyczną, logopedyczną zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 
2. Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie ustalenia najbardziej efektywnych form i metod pracy rewalidacyjnej;
3. Wspomaganie w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych, eliminowanie przyczyn;
4. Informowanie o możliwości przeprowadzania specjalistycznych badań dziecka na wniosek lub za zgodą rodziców.
 
    2. Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzą zespół.
    3. Koordynatorem zespołu jest jeden z wychowawców grupy.
    4. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy wsparcia i okres ich udzielania.
    5. Zespół realizuje go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych oraz rewalidacyjnych na podstawie dwukrotnie dokonanej w roku szkolnym oceny efektywności podejmowanych działań, ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.
    6. Dyrektor na piśmie informuje rodziców o proponowanych formach wsparcia oraz przekazuje im kopię indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
    7. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.
    8. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli mających odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne zgodnie z niepełnosprawnością dziecka.
    9. W miarę potrzeb, za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.
 
 
 
Rozdział 3
Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
  §5
Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:
    1.   Dyrektor przedszkola:
- kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;
-   reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
- jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
-  prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
-  kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;
4
-  inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;
-  planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;
-  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
- obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;
- przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
-  opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;
-  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach;
-  dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli istnieje taka konieczność, przyjęciu dziecka do przedszkola, skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
- przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;
-  przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
-   koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;
- dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
-  planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
-  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
-  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
- kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
-  występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-  wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
-  zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
- koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;
-  współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;
-  realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
- właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 
-  stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;
-  dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;
- współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;
-   prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce.
 
 
 
2.       Rada pedagogiczna 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Kompetencje rady pedagogicznej:
a) Uchwala regulamin swojej działalności;
b) Zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
c) Opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
d) Opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
e) Opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej w księdze protokołów.
6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
 
W przedszkolu może działać Rada Rodziców
 
§6
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
    1. Wszystkie organy przedszkola zobowiązane są do współpracy, przekazywania na bieżąco informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
    2. Zarządzenia władz zwierzchnich, przepisy prawne, zmiany w prawie oświatowym dyrektor przekazuje na posiedzeniach rady pedagogicznej.
    3. Z zarządzeniami dyrektora przedszkola zawartymi w książce zarządzeń zobowiązany jest zapoznać się każdy nauczyciel i pracownik placówki. 
    4. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola.
    5. Przepływ informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, nauczycielami a rodzicami odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów oraz poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń
    6. Protokoły spotkań i dokumentacja działalności organów przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa.
       
 
§7
Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 
 
 
 
 
Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
(art. 102 ust.1 pkt. 5-7):
 
§8
1.  W czasie zajęć prowadzonych w Przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka, która prowadzi zajęcia w oddziale.       
2.W czasie zajęć prowadzonych poza budynkiem Przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielka, której powierzona została grupa dzieci.
§9
1. Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola i odbierane z przedszkola przez Rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę pełnoletnią.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu odbioru dziecka z placówki, który to moment jest oznaczony na karcie obecności dziecka.
Po odebraniu dziecka z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponosi Rodzic ( opiekun prawny).
§10
1.  Prawa rodziców:
-  zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
-   uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
-  uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
-  wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
-   znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.
§11
2.  Obowiązki rodziców:
-      przestrzeganie niniejszego Statutu;
-      respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
-    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w godzinach otwarcia przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 
-     terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
-  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
-      dostarczenie Dyrektorowi przedszkola zaświadczenia lekarskiego w przypadku alergii, uczuleń i innych przypadłości dziecka mających wpływ na żywienie
-  przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza pozwalającej na pobyt dziecka w przedszkolu po przebytej chorobie zakaźnej 
-      dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;
-      systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;
-      interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;
-      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 
§12
3.   Formy współpracy przedszkola z rodzicami / prawnymi opiekunami:
1.   spotkania adaptacyjne;
2.   zebrania ogólne z dyrektorem i zebrania grupowe 
3.   konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami –
w miarę  potrzeb;
4.    tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów);
5.    warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb;
6.    wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów)
i nauczycieli – Spotkanie ze św. Mikołajem, Edmundowy Festiwal Urodzinowy, Jesienne spotkanie z rodzicami, Wspólna wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie wielkanocne, Dzień Mamy, Dzień Taty, itp.
 
§13
Organizacja pracy przedszkola
Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
 
    1.  Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zaleceń Programu wychowania bł. Edmunda Bojanowskiego oraz zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.
 
    2.  Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
 
    3.  Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno – rytmiczna.
 
    4.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a.     4 sale dydaktyczne ;
    b.  sypialnia
c.     pomieszczenia administracyjno–gospodarcze;
d.     kuchnię;
    e.  szatnię dla dzieci;
    f. pomieszczenia sanitarne;
    g. pokój dla psychologa i logopedy, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia   terapeutyczne, 
h. pokój nauczycielski do spotkań rady pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z           rodzicami:
 
5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.
 
6. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 
 7. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora                                           przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz aktualnych potrzeb środowiska.
 
8. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00, od poniedziałku do piątku.
 
9. Obowiązują następujące przerwy w pracy Przedszkola:
 
        1. w dni wolne od pracy na mocy prawa państwowego,
        2. 8 i 24 grudnia,
        3. miesiąc  wakacji,
        4. jeden tydzień w czasie ferii zimowych w uzgodnieniu z rodzicami.
 
10. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały  nauczycielom.
 
11. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
 
13. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone  z zachowaniem zasady nie przekroczenia 25 dzieci w grupie.
 
14. W przedszkolu w ramach przygotowania dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym. Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do osłuchania się językiem w różnych sytuacjach życia codziennego. Przy wyborze języka bierze się pod uwagę jaki język jest nauczany pobliskich szkołach podstawowych.
 
 
 
§14
Zasady odpłatności
Wychowanie i nauczanie oraz opieka w oddziałach przedszkolnych są bezpłatne w zakresie podstawy programowej.
 
    1.  Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Dyrektor Przedszkola.
 
    2.  Rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka, tj. powyżej 5 godzin. Opłata ta może być przeznaczona na remonty, inwestycje, utrzymanie lokali przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz na inne wydatki, nie związane z nauczaniem i wychowaniem.
 
    3.  Rodzice, w umowie zawartej z dyrektorem reprezentującym Przedszkole, deklarują ilość godzin ponad 5 godzin bezpłatnych, w czasie których dziecko będzie przebywało w przedszkolu.
 
    4.  Rodzice ponoszą odpłatność  na wyżywienie dzieci tj. śniadanie , obiad i podwieczorek. Stawka żywieniowa jest określona na rok szkolny i zawarta jest w umowie na dany rok szkolny. Przedszkole 
 
  -śniadania
  -obiadu
   - podwieczorku.
 
    5.  W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową zdeklarowanych w umowie.
 
    6.  Przy ustaleniu odpłatności, o której mowa powyżej, dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
 
    7.  Rodzice zobowiązani są do :
-  uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu do 10-go każdego miesiąca,
-  przestrzegania niniejszego statutu
-  przekazywania informacji o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,   niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 
Rozdział 5
Zakres zadań nauczycieli oraz innych osób przedszkola niepublicznego
(art. 102 ust. 1 pkt 12)
§15
Dyrektor Przedszkola zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z potrzebami, wynikającymi z zadań statutowych Przedszkola.
    1.  Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
    2.  Każdy zatrudniony pracownik Przedszkola jest zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,
       
        jeśli nie są one sprzeczne z etyką chrześcijańską i przepisami prawa.
    3.  Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie Przedszkola i obowiązek ich przestrzegania.
    4.  Najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników jest troska o dobro dziecka, jego bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz przestrzeganie praw dziecka.
    5.  Każdemu pracownikowi Przedszkola powierza się określony zakres obowiązków.
 
§16
Obowiązki Nauczyciela
Zasady etyki zawodowej oraz obowiązki nauczyciela określa ustawa „Karta  Nauczyciela”i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
    1.  Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć              do podnoszenia swoich kompetencji.
    2.  W Przedszkolu mogą być zatrudniani specjaliści: logopeda, psycholog, nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną.
    3.  W sposób szczególny nauczyciel:
 
- prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu programami nauczania, w oparciu o wartości chrześcijańskie.
- Zapewnia bezpieczństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
- Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, na wniosek rodziców przekazuje informację na temat realizacji programu oraz zachowaniu i rozwoju dziecka.
- Współpracuje w razi potrzeby ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
- Prowadzi obserwację pedagogiczną i udokumentowuje ją.
- odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
- odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków;
- tworzy warunki wspomagające rozwój zainteresowań i zdolności dzieci;
- wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga mu w dostrzegani problemów, rozwiązywaniu ich: uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywania wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach ich aktywności;
- tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz środowisku;
- pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości - dobro, prawda, wiara, miłość, piękno, przyjaźń;
- Prowadzi dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- prowadzi dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- współdziała z rodzicami w celu wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka, poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka, ustalania ewentualnych form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka.
- Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i je dokumentuje.
-wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego.
 
§17
Obowiązki pomocy nauczyciela:
- ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w  należytej     czystości i porządku;
-  mycie zabawek (w miarę wolnego czasu);
-  pomoc w przygotowaniu posiłków;
-  pomoc w karmieniu dzieci;
-  stały pobyt z dziećmi w sali;
-  ścisła współpraca z nauczycielem podczas zajęć;
-  pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu;
-  opieka w czasie spacerów i wycieczek;
-  pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;
-  udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;
-  sprzątanie po „małych przygodach”;
-  zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu zabezpieczenie przed samodzielnym opuszczeniem placówki przez dziecko;
-  doraźne zastępowanie woźnych w przypadku ich nieobecności;
-  przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. oraz dyscypliny pracy;
-  wykonywanie poleceń dyrektora  związanych z organizacją pracy przedszkola;
-  przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
§18
 Obowiązki woźnej oddziałowej:
-  przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;
-  stosowanie się do poleceń dyrektora ;
-  zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;
-  przestrzeganie regulaminu pracy;
-  współpraca z nauczycielkami grup w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;
-  ustalanie z nauczycielkami czasu wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;
-  sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;
-  towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;
-  towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach i uroczystościach grupowych;
-  pobyt w sali w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć;
-  przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;
-  udział w dekorowaniu sali przedszkolnych;
-  codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo w przydzielonych pomieszczeniach;
 
-  wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;
-  pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie);
- wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu;
-  okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali oraz na ogrodzie;
- odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych;
-  przy pracach porządkowych obowiązuje kolorowy fartuch, a przy podawaniu posiłków biały fartuch;
- estetyczne podawanie wszystkich posiłków, rozkładanie właściwych porcji 3 razy dziennie według ilości podanej do kuchni;
-  dbałość i estetykę w czasie jedzeni oraz sprzątanie, zmywanie po posiłkach i wyparzanie naczyń;
-  organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci;
-  przechowywanie pościeli w wyznaczonych miejscach i pilnowanie oznakowania pościeli, leżaków i ręczników według zaleceń sanepidu;
-  mycie leżaków w czasie okresowych porządków;
- otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie w czynnościach higienicznych;
- zgłaszanie dyrektorowi  do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;
-  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego;
- wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie);
-  dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci;
 
§19
Obowiązki kucharki:
- Planowanie jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków;
- punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;
- pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem;
- przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych;
- zgłaszanie dyrektorowi  zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni  pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;
- pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;
- ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków;
- przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków;
- właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;
- mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 
- przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej;
- przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej;
- dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych z magazynu;
-  przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 
 
 
 
Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci  
(art. 102 ust. 1 pkt 13):
 
Wychowanie i opieka w Przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego oraz zgodnie z wytycznymi Konwencji o Prawach Dziecka.
§20
Każde dziecko ma prawo do:
        1.  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym;
        2.  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
        3.  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
        4.  wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i do wychowania religijnego, z zachowaniem szacunku dla dzieci z rodzin o innym systemie wychowawczym.
     §21
Zasady rekrutacji do Przedszkola
 
    1.   Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
    2.  Rekrutację dzieci do Przedszkola prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności według kryterium kolejności zgłoszeń.
    3.  Od 1 do 30 marca każdego roku Przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola, które są równoważne karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
    4.  Jeżeli w tym samym czasie do Przedszkola zostanie zgłoszona liczba dzieci przekraczająca ustalony limit dzieci do danego oddziału stosuje się dodatkowe kryteria wg zasady bł. E. Bojanowskiego – wielodzietności, uczęszczania do Przedszkola starszego rodzeństwa, sytuację rodzinną dziecka.
    5.   Ostateczną decyzję przy przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor Przedszkola.
 
 
 
 
 
§22
Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków jeżeli:
 
        1.  rodzice/prawni opiekunowie systematycznie i bez uzasadnienia uchylają się od obowiązku uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
 
        2.  stan zdrowia dziecka nie pozwala na prawidłowy jego rozwój w warunkach, jakie panują w Przedszkolu lub zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu innych dzieci.
 
        3.  Skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 
 
        4.  Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Organu Prowadzącego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 7
Ceremoiał przedszkolny
(art. 102Ust. 1 pkt 14):
§23
Ceremoniał jest wewnatrzprzedszkolnym norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.
 
1. Przedszkole jest instytucją, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego.
 
2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
 
3. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi).
 
 
Rozdział 8  
Przepisy końcowe
 
§24
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
 
    1.  Środki na działalność Przedszkola pochodzą:
             - z opłat ponoszonych przez rodziców;
- z dotacji z budżetu gminy.
    2.  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zgromadzenie jako Organ Prowadzący.
       3. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
       4.  Traci moc statut zatwierdzony przez Organ Prowadzący z 1 grudnia 2014 r.
       5.  Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

 

Dla dzieci

                logo2

                pedzle3

                chmurka1

Dla rodziców

                  DEON.pl   

                  goscniedzielnylogo  

                  ekai tonalne

                  biedronka

     

Nagraliśmy płytę !!!

   zdj

 

Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego.
ul. Dąbrowa 8, 46-080 Chróścice
tel. 77 469 56 45